съхранение на стволови клетки от пулпата на млечен зъб, тъканна банка биохеленика

Член на Асоциацията на тъканните банки за умбиликална кръв в България (АТБУКБ)

Стволови клетки за регенерация на дентин

Стволови клетки за регенерация на дентин

В търсене на методи за лечение на заболяванията на ендодонта, съвременните медицински проучвания разкриват нови възможности за лечение чрез de novo регенерация на зъбната пулпа от стволови клетки.

Освен от зъбната пулпа, стволови клетки се изолират от периодонталния лигамент, апикалната папила, а също и от резорбирани временни зъби.

В зависимост от възможността си да се диференцират стволовите клетки биват: тотипотентни, плурипотентни и мултипотентни.

Регенерацията е свойство, присъщо само на някои тъкани в човешкото тяло, като епителна, кръвна и костна. С висока регенеративна способност се отличават и стволовите клетки /ембрионални и соматични/, които по същество представляват недиференцирани или слабо диференцирани клетъчни популации, изграждащи ембрионалните тъкани, но също така и присъстват като отделни групи клетки в зрелия организъм.

Изолирането на стволови клетки и напътстването на тяхната диференциация е основна тема на множество съвременни проучвания и оптимално решение за лечение на редица заболявания, с които медицината все още не се е преборила напълно.

Възпалението на зъбната пулпа е сред състоянията, чието единствено лечение до настоящия момент е крайна радикална екстирпация или ампутация. В търсене на по-консервативни методи за повлиявани на заболяванията на ендотонта стигаме до възможностите за индуциране наde novo регенерация на зъбната пулпа от стволови клетки.

Последните проучвания разкриват наличието на мезенхимни стволови клетки в апикалната папила на зъби с незавършено кореново развитие. Тези клетки са наречени апикални стволови клетки /АСК, SCAP/, и са предшественици на одонтобластите, участващи във формирането на дентина на корена. Апикалната папила има мезенхимен произход, разполага се в пространството под вътрешния емайлов епител и участва в изграждането на зъбната пулпа.

Стволовите клетки притежават две специфични свойства:

- Способни са да се самообновяват;

- Дават началото на клетъчни популации, които се диференцират в различна посока.

В зависимост от способността си да формират различни тъкани, стволовите клетки се числят към следните категории:

- Тотипотентни – клетки, способни да формират цялостен нов организъм;

- Плурипотентни – ембрионални, незрели клетки, които при подходящи условия могат да се диференцират във всички видове тъкани на организма;

- Мултипотентни – постнатални или зрели стволови клетки, способни да дадат началото на множество клетъчни клонове. Пулпните стволови клетки са представители на тази група.

Към днешна дата са изолирани и характеризирани четири типа човешки дентални стволови клетки: пулпни стволови клетки, стволови клетки от резорбирани временни зъби, апикални стволови клетки и стволови клетки на перидонталния лигамент.

Клетъчните популации на ПСК, СКРЗ и АСК имат способност да се диференцират в одонтобластоподобни клетки и да синтезират дентинподобна структура. За това свидетелстват in vitro и in vivoпроучвания. Още през 2000 година Gronthos и кол. доказват способността на ПСК да генерират дентинподобна структура.

Описаните стволови клетки, съобразно своята мултипотентност, могат да бъдат използвани и денталната медицина като основа на консервативни методики за регенерация на пулпно-дентиновия комплекс.

 

Източник: сп. Дентална медицина, Том 93, 1/2011, автори: Костадин Георгиев, Ива Стаматова